This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Kenteken III

62 Kenteken III Geplaatst op: 2005-04-18 17:02:40   Hits: 389

SWOV bepleit gelijke maximumsnelheid voor bromfietsers en auto's binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom moet een gelijke maximumsnelheid gelden voor bromfietsers en auto's: op 30 km/uur-wegen maximaal 30 en op 50 km/uur-wegen maximaal 50. Hierdoor kunnen bromfietsers beter 'met de stroom mee rijden', wat de verkeersveiligheid bevordert. Dit stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV in een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De voorgestelde limietsverhoging zal als onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen moeten worden ingevoerd om de verkeersveiligheid voor bromfietsers te verbeteren.
Uit SWOV-onderzoek blijkt dat veel ongevallen tussen auto's en bromfietsers plaatsvinden wanneer de auto rechtsaf slaat, terwijl de bromfietser rechtdoor wil. Om dit te voorkomen verhuisde de bromfiets eind 1999 binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de rijbaan. De bedoeling hierbij was dat bromfietsers in de stroom met het snelverkeer meerijden. De veiligheid wordt daarbij gediend als bromfiets en auto met gelijke snelheid rijden. Dit kan worden bereikt door voor bromfietsers een maximumsnelheid in te voeren die op wegen binnen de bebouwde kom gelijk is aan die voor het snelverkeer: 30 resp. 50 km per uur. In de uitzonderingssituaties dat de bromfiets op het fietspad moet rijden, zou 30 km per uur de limiet moeten zijn.
De huidige snelheidslimieten voor bromfietsers - 30 km per uur op alle wegen binnen de bebouwde kom - worden momenteel op grote schaal overschreden. De SWOV verwacht dat bromfietsers zich met de geadviseerde maatregel eerder aan de maximumsnelheden zullen houden omdat deze geloofwaardiger zijn.

Samenhangend maatregelenpakket
De SWOV stelt voor een 'samenhangend pakket' maatregelen te ontwikkelen om de verkeersveiligheid voor bromfietsers te verbeteren. De hogere maximumsnelheid zal hiervan een onderdeel uitmaken. Andere onderdelen zijn de invoering van het kenteken voor bromfietsen, waardoor de politie daadwerkelijk kan optreden bij snelheidsovertredingen. Politietoezicht zal ertoe moeten leiden dat bromfietsers de nieuwe limieten niet meer zullen overschrijden.
Verder zal het maatregelenpakket in moeten gaan op voorlichting aan bromfietsers en andere weggebruikers over de nieuwe snelheidslimieten, een praktijkopleiding als aanvulling op het bromfietscertificaat en het verbeteren van de opvoerbestendigheid van bromfietsen.

Please log in or register for free to comment!

Category: